1. Home
Press Release

Mentor Graphics Polska Sp. z o.o merge into Siemens Industry Software Sp. Z.o.o.

November 1, 2021
Plano, TX, USA

Mentor Graphics Polska Sp. z o.o plans to merge into Siemens Industry Software Sp. Z.o.o. in the first quarter of 2022.

Therefore, the companies have jointly agreed on a Terms of Merger of Companies. The agreed Terms of Merger, after their publication, will be submitted to the competent register court of each respective company.

The merger will be executed by way of merger by acquisition, according to Article 492 (1) point 1 CCC i.e. the transfer of all assets of the Acquired Company by way of universal succession, to the Acquiring Company. Upon the consent of the shareholder of both merging companies the merger procedure will be simplified by withdrawal from some non-obligatory stages, including examination of the terms of merger by the expert appointed by the register court and preparation of the report justifying merger by the Boards of both companies.

Having regard to the fact that the both merging companies have the same sole shareholder, i.a. Siemens Beteiligungen Europa GmbH, the planned merger will not change the shareholders’ structure of Siemens Industry Software sp. z o.o.

Execution of the merger will require amendment of the Articles of Association and increase of the share capital of the Acquiring Company (Siemens Industry Software sp. z o.o.) by establishing additional shares for Siemens Beteiligungen Europa GmbH in exchange for the assets of Mentor Graphics Polska sp. z o.o. being merged into Siemens Industry Software sp. z o.o.

The Boards of Mentor Graphics Polska sp. z o.o. and Siemens Industry Software sp. z o.o., pursuant to Article 500 (21) of the CCC publish on their websites the agreed Terms of Merger:


Mentor Graphics Polska Sp. z o.o łączy się z Siemens Industry Software Sp. z o.o.

Mentor Graphics Polska Sp. z o.o planuje połączyc się ze spółką Siemens Industry Software Sp. Z.o.o.  w pierwszym kwartale 2022 roku.

Dlatego też spółki razem uzgodniły Plan Połączenia Spółek. Uzgodniony Plan Połączenia, po jego publikacji na stronach internetowych spółek, zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych właściwych dla obydwu łączących się spółek.

Połączenie zostanie zrealizowane w trybie tzw. łączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, na rzecz Spółki Przejmującej. Na podstawie zgody udzielonej przez wspólnika obydwu łączących się spółek, procedura połączenia zostanie uproszczona poprzez rezygnację z części nieobowiązkowych etapów, włączając w to badanie planu połączenia przez biegłego powołanego przez sąd rejestrowy oraz przygotowanie sprawozdania uzasadniającego połączenia przez zarządy obydwu spółek.

Biorąc pod uwagę fakt, iż obydwie łączące się spółki mają tego samego jedynego wspólnika, tj. spółkę Siemens Beteiligungen Europa GmbH, planowane połączenie nie spowoduje zmian w strukturze wspólników spółki Siemens Industry Software sp. z o.o.

Realizacja połączenia wymagać będzie zmiany treści umowy spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Siemens Industry Software sp. z o.o.) poprzez utworzenie dodatkowych udziałów na rzecz Siemens Beteiligungen Europa GmbH w zamian za aktywa spółki Mentor Graphics Polska sp. z o.o., które zostaną przeniesione na skutek połączenia do spółki Siemens Industry Software sp. z o.o.

Zarządy spółki Mentor Graphics Polska sp. z o.o. oraz spółki Siemens Industry Software sp. z o.o., na podstawie art. 500 par. 21  k.s.h., publikują na swoich stronach internetowych uzgodniony Plan Połączenia:

Siemens Digital Industries Software is driving transformation to enable a digital enterprise where engineering, manufacturing and electronics design meet tomorrow. The Xcelerator portfolio helps companies of all sizes create and leverage digital twins that provide organizations with new insights, opportunities and levels of automation to drive innovation. For more information on Siemens Digital Industries Software products and services, visit siemens.com/software or follow us on LinkedIn, Twitter, Facebook and Instagram. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.

Siemens Digital Industries (DI) is an innovation leader in automation and digitalization. Closely collaborating with partners and customers, DI drives the digital transformation in the process and discrete industries. With its Digital Enterprise portfolio, DI provides companies of all sizes with an end-to-end set of products, solutions and services to integrate and digitalize the entire value chain. Optimized for the specific needs of each industry, DI’s unique portfolio supports customers to achieve greater productivity and flexibility. DI is constantly adding innovations to its portfolio to integrate cutting-edge future technologies. Siemens Digital Industries has its global headquarters in Nuremberg, Germany, and has around 76,000 employees internationally.

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. Active around the world, the company focuses on intelligent infrastructure for buildings and distributed energy systems and on automation and digitalization in the process and manufacturing industries. Siemens brings together the digital and physical worlds to benefit customers and society. Through Mobility, a leading supplier of intelligent mobility solutions for rail and road transport, Siemens is helping to shape the world market for passenger and freight services. Via its majority stake in the publicly listed company Siemens Healthineers, Siemens is also a world-leading supplier of medical technology and digital health services. In addition, Siemens holds a minority stake in Siemens Energy, a global leader in the transmission and generation of electrical power that has been listed on the stock exchange since September 28, 2020. In fiscal 2020, which ended on September 30, 2020, the Siemens Group generated revenue of €57.1 billion and net income of €4.2 billion. As of September 30, 2020, the company had around 293,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com.

Note: A list of relevant Siemens trademarks can be found here. Other trademarks belong to their respective owners.

Contacts for Press

Siemens Digital Industries Software PR Team
press.software.sisw@siemens.com